As resolucións para os proxectos da convocatoria 2021/22 do GDR Pontevedra Morrazo, de axudas europeas Leader 2014-2020, que deberán ser emitidas por AGADER, supoñen un investimento total de 1.728.996,49 euros e unha axuda pública de 582.050,46 euros. O Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo ven de aprobar os proxectos da convocatoria 2021/22 da medida LEADER do PDR de Galicia 2014-2020. De entre as solicitudes presentadas ata 03 de xuño de 2021, aprobáronse 10 proxectos que se subvencionarán na anualidade 2021/22 (submedida 19.2), ordenados en función da puntuación acadada do baremo e ata o límite máximo do crédito dispoñible para cada…
O GDR Pontevedra Morrazo en colaboración coa Asociación de viticultores San Martín de Bueu convocan aos viticultores de Bueu a unha charla-coloquio para dar a coñecer o proxecto de posta en valor dos recursos vitivinícolas do concello de Bueu dentro da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo A charla, que terá lugar o día 6 de agosto ás 18:30 h. no exterior da Escola Torrecino de Cela (Bueu) será o punto de partida dun proxecto que ten como principal obxectivo a ampliación da base territorial e dinamización do sector vitivinícola da IXP  Ribeiras do Morrazo para poñer en valor os…
A Consellería do Medio Rural ven de presentar a Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia, na que participou o GDR Pontevedra-Morrazo, e que persegue consolidar os viños galegos nos mercados nacional e internacional e potenciar tanto a imaxe de marca e identidade como o turismo vinculado aos territorios onde se producen. O grande obxectivo da Estratexia é mellorar o posicionamento dos viños galegos, aumentar a súa competitividade en mercados nacionais e internacionais e transformar, de aquí a 2026, a capacidade de xeración de valor dos territorios nos que se produce. A Estratexia de dinamización…
O pasado venres tivo lugar a constitución da Comisión de Seguimento do convenio de colaboración entre a Agader e o Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo segundo ao previsto na cláusula 23ª do convenio de colaboración para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local conforme á medida Leader do PDR de Galicia 2014-20. Na citada Comisión actuaron como representantes de Agader o subdirector de Relacións cos GDR, Moisés Blanco Paradelo e o xefe de área de Seguimento e Control de Programas, José Sanlés, e como representante do GDR actuou o xerente, José María Tobío. Entre outros asuntos, tratouse o Convenio…
A directora da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé Riveira, o Subdirector de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural, Moisés Blanco Paradelo e o Subdirector de Planificación e Dinamización do Medio Rural, Alfredo Fernández Ríos visitaron xunto con representantes do concello de Bueu e o xerente do GDR Pontevedra-Morrazo o proxecto de ampliación dun Centro psicopedagóxico en Bueu subvencionado a través do Leader. Este proxecto, que moveu un orzamento de 47.931,41 € e contou cunha axuda de 16.536,34 € xestionada a través do GDR Pontevedra-Morrazo, permitiu levar a cabo o acondicionamento e equipamento do local, ademais do deseño dunha…
O GDR participou na xornada de Micotoxinas e sanidade vexetal no sector vitivinícola de Galicia, enmarcada dentro do proxecto Agritox, que tivo lugar no Salón de Actos do Edificio Administrativo da Deputación de Pontevedra. Este proxecto de colaboración financiado por INTERREG Espazo Atlántico para a investigación na área das micotoxinas en alimentos e pensos ten como obxectivo proporcionar información e solucións técnicas ás industrias alimentarias e de pensos da Área Atlántica para evitar a contaminación por micotoxinas.
O Diario Oficial de Galicia (DOG) ven de publicar a Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, que ten como finalidade a recuperación das terras agrarias de Galicia para uso agrícola, gandeiro e forestal. A lei recolle o marco xeral para a xestión da terra agroforestal, a súa ordenación de usos e o fomento da súa recuperación. O fin que se persegue é poñer a producir as terras arestora abandonadas e infrautilizadas e aportarlle base territorial suficiente a aquelas explotacións existentes que a precisan. Ademais, a lei promove a continuidade das explotacións e a…
O Diario Oficial de Galicia (DOG) ven de publicar a CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS 2021/22 para a execución de proxectos da medida Leader do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. Trátase das achegas ás que pode optar calquera persoa ou entidade a través dos Grupos de Desenvolvemento Rural do territorio galego para desenvolver proxectos que dinamicen as súas contornas, ben sexan de carácter produtivo ou non. Nesta ocasión, establécese o prazo dun mes para a admisión de solicitudes de axuda, contado desde o día seguinte ao da publicación no DOG desta convocatoria..…
O GDR Pontevedra - Morrazo ven de participar na Mesa de Turismo da provincia de Pontevedra celebrada o 26 de abril de forma telemática e na que se renovaron os integrantes da mesma e se validou o Plan Estratéxico Provincial de Turismo 2021-2023, iniciativa promovida pola Deputación de Pontevedra co obxectivo de definir a estratexia a seguir para consolidar ás Rías Baixas como un territorio turístico intelixente aliñado coa Norma UNE178501 e coa Axenda 2030 das Nacións Unidas, así como para establecer un sistema de medición que sirva para orientar a acción do servizo de Turismo da Deputación de Pontevedra.…
As empresas do sector agrogandeiro, agroalimentario e forestal poderán optar coas súas propostas aos fondos Next generation para proxectos tractores do sector primario e agroalimentario galego. A información sobre esta manifestación de interese está dispoñible en: https://mediorural.xunta.gal/gl/recursos/manifestacion-interese-proxectos-autonomicos
Ningún evento vindeiro!