Limitacións sectoriais

O GDR debe respectar as limitacións establecidas no réxime de axudas, co obxectivo de garantir a complementariedade e a coherencia con outros programas de financiamento ou liñas de axuda, que poden existir no territorio. Para isto respectará os correspondentes convenios que se establezan con outras entidades. As limitacións para a selección de proxectos son:

 • Actividades ou establecementos turísticos. Respectarase o convenio entre Agader e a Axencia de Turismo de Galicia para o Leader 2014-2020, o cal deberá terse en conta á hora de promover calquera iniciativa de hostalería, restauración, hospedaxe, servizos turísticos etc.
 • Sector das enerxías renovables. Quedan excluídos de financiamento, calquera tipo de investimentos en enerxías renovables que impliquen a venda á rede.
 • Sector servizos. Serán elixibles os investimentos de nova creación, modernización ou ampliación, en actividades económicas do sector servizos, coas seguintes condicións:
  • Para o financiamento dunha actividade de nova creación neste sector, terase en conta a inexistencia de servizos iguales ou similares no núcleo de poboación onde se realizará o investimento, co obxectivo de favorecer o desenvolvemento de actividades innovadoras, de ampliar a oferta de servizos e de contribuír a súa viabilidade. Cando exista un servizo das mesmas características no núcleo de poboación onde se realizará o investimento, non se financiará outro igual ou similar. Este aspecto acreditarase, mediante o correspondente certificado emitido polas entidades locais, en función do epígrafe do imposto de actividades económicas (IAE) correspondente. No caso de que exista algún servizo co mesmo epígrafe, pero a actividade que se propoña desenvolver teña un carácter diferencial ou novidoso, poderase financiar con carácter excepcional, sempre e cando quede demostrado no plan de empresa, plan de xestión, ou outra documentación técnica, as características singulares ou diferenciais que motivan tal decisión.
  • Ademais para o financiamento de proxectos de nova creación ou de modernización ou ampliación de establecementos en funcionamento, quedan excluídas as seguintes actividades segundo os epígrafes do IAE:

ACTIVIDADES DE SERVIZOS EXCLUÍDAS DE FINANCIAMENTO EN FUNCIÓN DO IAE:

7 TRANSPORTE E COMUNICACIONS

Quedan excluídas de financiamento as seguintes actividades:

71 TRANSPORTE POR FERROCARRIL

72 OUTROS TRANSPORTES TERRESTRES

73 TRANSPORTE MARITIMO E VIAS NAVEGABLES INTERIORES

74 TRANSPORTE AEREO

75 ACTIVIDADES ANEXAS AOS TRANSPORTES

761 SERVIZOS TELEFONICOS

ACTIVIDADES DE SERVIZOS EXCLUÍDAS DE FINANCIAMENTO EN FUNCIÓN DO IAE:

8 INSTITUCIONS FINANCEIRAS. SEGUROS, SERVIZOS A EMPRESAS E ALUGUERES

Quedan excluídas de financiamento as seguintes actividades:

82 SEGUROS

83 AUXILIARES FINANCEIROS E DE SEGUROS. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

85 ALUGUER DE BENS MOBLES

8436 INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS

847 SERVIZOS INTEGRAIS DE CORREOS E TELECOMUNICACIÓNS

8491 COBROS DE DÉBEDAS E CONFECCION FACTURAS

8495 SERVIZOS RECAD., REPARTICIÓN E MANIPULACION CORRES

8496 SERV. COLOCACION E SUBMINISTRACIÓN DE PERSOAL

86 ALUGUER DE BENS INMOBLES

ACTIVIDADES DE SERVIZOS EXCLUÍDAS DE FINANCIAMENTO EN FUNCIÓN DO IAE:

9 OUTROS SERVIZOS

Quedan excluídas de financiamento as seguintes actividades:

913 SERVIZOS RELACIONADOS COA PESCA E A ACUICULTURA

9312 ENSINO EDUCACION XENERAL BASICA

9313 ENSINO BACHARELATO, F.P., E COU.

9314 ENSINO REGULADO (PREESC, EGB, BUP, FP, COU)

9315 ENSINO DE EDUCACION SUPERIOR

934 ENSINO FÓRA DE ESTABLECEMENTO PERMANENTE

9351 COLEXIOS MAIORES

9352 RESIDENCIAS DE ESTUDANTES

9411 HOSPITAIS XERAIS

9412 HOSPITAIS ESPECIALIZADOS

964 SERVIZOS DE RADIODIFUSION, TELEVISION E SERVIZOS DE LIGAZÓN E TRANSMISION DE SINAIS DE TELEVISION

9653 ESPECTACULOS FOSE ESTABLECEMENTO

9655 ESPECTACULOS TAURINOS

968 ESPECTACULOS DEPORTIVOS

9691 SALAS DE BAILE E DISCOTECAS

9692 CASINOS DE XOGO

9693 XOGOS DE BINGO

9694 MAQUINAS RECREATIVAS E DE AZAR

9696 SALÓNS RECREATIVOS E DE XOGO

9697 OUTRAS MAQUINAS AUTOMATICAS.

982 TOMBOLAS, ESPECTACULOS E XOGOS PROPIOS DE FEIRAS E VERBENAS, ...

991 PRESTACION DE SERVIZOS POR SOCIEDADES DE DESENVOLVEMENTO INDUSTRIAL REXIONAL

 • Sector do comercio polo miúdo. Non serán elixibles os investimentos de mellora ou ampliación dos establecementos en funcionamento de comercio polo miúdo. Os investimentos de nova creación en actividades económicas de comercio polo miúdo, serán elixibles, coas seguintes condicións:
  • Para o financiamento das actividades de comercio polo miúdo de nova creación, terase en conta a inexistencia de actividades comerciais, iguales ou similares no núcleo de poboación onde se realizará o investimento, co obxectivo de favorecer o desenvolvemento de actividades innovadoras, de ampliar a oferta comercial e de contribuír a viabilidade dos negocios. Cando exista unha actividade de comercio polo miúdo das mesmas características no núcleo de poboación onde se realizará o investimento, non se financiará outra igual ou similar. Este aspecto acreditarase, mediante o correspondente certificado emitido polas entidades locais, en función do epígrafe do imposto de actividades económicas (IAE) correspondente. No caso de que exista algún comercio co mesmo epígrafe, pero a actividade que se propoña desenvolver teña un carácter diferencial ou novidoso, poderase financiar con carácter excepcional, sempre e cando quede demostrado no plan de empresa, plan de xestión, ou outra documentación técnica, as características singulares ou diferenciais do modelo de negocio que motivan tal decisión.
  • Ademais quedarán excluídas as actividades comerciais polo miúdo, segundo os seguintes epígrafes do IAE :

 

ACTIVIDADES DE COMERCIO POLO MIÚDO EXCLUÍDAS DE FINANCIAMENTO EN FUNCIÓN DO IAE:

6 COMERCIO, RESTAURANTES, HOSPEDAXE, REPARACIÓNS

631 INTERMEDIARIOS DO COMERCIO

6431 COM. MEN. PEIXES

6432 COM. MEN. BACALLAU E SALGADURAS

6461 COM. MEN. TABACOS EN EXPENDEDURíA

6462 COM. MEN. TABACO EXTENSIÓNS TRANSITORIAS

6463 COM. MEN. TABACO EN EXPENDEDURÍAS COMPLEMENTARIAS

6464 COM. MEN. TABACO CON VENDA POR RECARGA

6465 COM. MEN. TABACO MAQUINAS AUTOMÁTICAS

6466 COM. MEN. TABACOS VENDA NON ESTANCADA

6467 COM. MEN. ARTICULOS FUMADORES POR MINUSV.

6468 COM. MEN. ARTICULOS PARA FUMADORES

6475 PTOS. ALIMENTICIOS E BEB. MAQUINAS. Ver nota 1.

6541 COM. MEN. VEHICULOS TERRESTRES

6543 COM. MEN. VEHICULOS AEREOS

6544 COM. MEN. VEHICULOS FLUVIAIS E MARITIMOS

655 COMERCIO POLO MIÚDO DE COMBUSTIBLES, CARBURANTES E LUBRICANTES

66 COM. MIXTO INTEGRADO; AMBULANCIA, MERCADILLOS, EXPOSITORES EN DEPOSITO,POR CORREO. Ver nota 1.

NOTA

1. Esta actividade permitirase sempre e cando a venta dos produtos se realice no territorio do GDR e sexa de produtos procedentes de produtores locais.

 

 

 • Maquinaria de servizos agrarios ou forestais. Queda excluído o financiamento de maquinaria para a realización de servizos agrarios e/ou forestais.
 • Centros sociais. Contemplarase o investimento para construción, acondicionamento e/ou equipamento de centros sociais, tendo en consideración as necesidades de creación de novos locais sociais, ou de reforma ou ampliación de locais sociais xa existentes reflectidos na estratexia de desenvolvemento local e as limitacións orzamentarias do programa de axudas, en concreto:
  • Medida: Accións dirixidas ao acondicionamento e/ou rehabilitación de edificacións existentes (casas reitorais, escolas unitarias, etc.) e mobiliario e equipamentos necesarios para os novos requirimentos de servizos e usos, sociais, culturais etc., no ámbito rural (ludotecas, locais sociais, etc).
 • Estudos, edición de materiais ou páxinas web. Respectarase o límite máximo de 10.000 euros de axuda por proxecto previsto nas bases reguladoras.

Eventos -Calendario

Lun Mar Mer Xov Ven Sab Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ningún evento vindeiro!