Documentación Leader

FORMULARIOS

Fase de Solicitude

Para poder gardar os datos escritos nos formularios deberán os impresos ser cubertos e gardados a través da sede electrónica (https://sede.xunta.gal).

Anexo II. Solicitude

Anexo III. Resumo do proxecto – Plan de empresa

Anexo IV. Resumo do proxecto – Plan de xestión

Anexo V

Anexo VI-A. Relación de ofertas elixidas

Anexo VI-B. Declaración sobre as ofertas elixidas

FASE DE XUSTIFICACIÓN

Anexo XI. Solicitude de pagamento

Anexo XII. Relación de equipos subvencionados

Anexo XIII. Declaración doutras axudas

Anexo XIV. Modelo de xustificación de emprego

Modelo de relación de gastos xustificados

Modelo de presentación de documentación xustificativa dos investimentos

Modelos publicidade (tamaño mínimo A3)

OUTROS

Anexo VII. Solicitude de anticipo

Anexo VIII. Desistencia

Anexo IX. Renuncia

Anexo X. modificación

Listado verificación promotores públicos

Modelo aval bancario período 2014-2020

Modelo aval concellos período 2014-2020

Modelo ficha proxectos para creación de novas prazas de aloxamento

MODELOS COMPROMISOS BAREMOS GDR

PROXECTOS PRODUTIVOS

Declaración compromiso utilización provedores locais

Declaración compromisos creación de emprego

Declaración compromiso medioambiental do proxecto

Declaración compromiso Responsabilidade Social Corporativa

PROXECTOS NON PRODUTIVOS

Declaración compromiso medioambiental do proxecto

Declaración compromiso Responsabilidade Social Corporativa

Declaración compromiso emprego novas tecnoloxías

BASES REGULADORAS

Modificación Bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

DOG Núm. 53 Xoves, 18 de marzo de 2021. AGADER. RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2021 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección, do 10 de marzo de 2021, polo que se modifica o Acordo do 13 de decembro de 2019 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014‑2020 (PDR) (código de procedemento MR701D).

DOG Núm. 53. Xoves, 18 de marzo de 2021

Novas Bases reguladoras das axudas ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4)

DOG Núm. 246 Venres, 27 de decembro de 2019. AGADER. RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019 pola que se publica o Acordo do 13 de decembro de 2019 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas con Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR) (código de procedemento MR701D).

DOG Núm. 246 Venres, 27 de decembro de 2019

Bases reguladoras das axudas ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4)

DOG Núm. 12 Mércores, 18 de xaneiro de 2017. AGADER. RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).

DOG Núm. 12 Mércores, 18 de xaneiro de 2017

Bases reguladoras das axudas ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4)

DOG Núm. 82 Venres, 28 de abril de 2017 AGADER. CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).

DOG Núm. 82 Venres, 28 de abril de 2017

CONVENIOS CON AGADER

Convenio de colaboración entre AGADER e o GDR Pontevedra-Morrazo

Convenio de colaboración entre AGADER e o GDR Pontevedra-Morrazo, para a aplicación dunha EDLP na medida Leader de Galicia, cofinanciado co FEADER no marco do PDR de Galicia 2014-2020; que o Consello da Xunta autorizou o 5 de agosto de 2016 e que foron asinados o 13 de decembro de 2016

Convenio de colaboración entre AGADER e o GDR Pontevedra-Morrazo

Addenda Convenio AGADER - GDR 15

Convenio GDR-AGADER. Addenda 2023

Convenio GDR-AGADER. Addenda 2024

Convenio entre a Axencia de Turismo de Galicia e Agader no marco do PDR 2014-2020

Convenio entre a Axencia de Turismo de Galicia e Agader

Modelo ficha proxectos para creación de novas prazas de aloxamento

INSTRUCIÓNS AGADER

Instrución Nº2/2021. Traballo en rede e indemnizacións por razón de servizo-axudas de custo (submedida 19.4).

Instrución Nº2/2021

Instrución Nº1/2021, aplicación da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, aos GDRs pola súa condición de poderes adxudicadores que non teñen a condición de administración pública (PANAP).

Instrución Nº1/2021

Instrución Nº1/2020, pola que se modifica a instrución nº 1/2019 sobre consolidación e creación de emprego

Instrución Nº1/2020

Instrución Nº1/2019 sobre a creación e a consolidación de emprego ao abeiro da submedida 19.2 do PDR de Galicia 2014-2020

Instrución Nº1/2019

Instrución Nº2/2019 Criterios interpretativos referentes aos investimentos no sector da produción agraria primaria referidos á mellora da eficiencia enerxética e ao emprego de enerxías renovables

Instrución Nº2/2019

Instrución Nº1/2018. Normas sobre tramitación de proxectos de formación promovidos polos GDR coa finalidade de incrementar a empregabilidade da poboación activa do territorio (submedida 19.2).

Instrución Nº1/2018

Instrución Nº2/2018 Gastos en custes correntes e animación (submedida 19.4). Medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020

Instrución Nº2/2018

Instrución nº 1/2017. Normas sobre tramitación de proxectos non produtivos xeradores de ingresos

Instrución nº 1/2017

Instrución nº 2/2017. Investimentos en transformación e comercialización de produtos forestais (ficha de elixibilidade III)

Instrución nº 2/2017

VARIOS

Manual de procedemento. Medida 19 (Leader) do PDR de Galicia 2014-2020

Manual de procedemento

Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo 2014-2020 do Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra-Morrazo.

Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo 2014-2020

Resumo baremo dos proxectos e normas de xestión da EDLP 2014-2020 do GDR Pontevedra – Morrazo (GDR 15).

Resumo baremo dos proxectos e normas de xestión

Mapa Leader Galicia 2014 – 2020.

Mapa Leader Galicia 2014 – 2020

Anexo I do Tratado constitutivo da Comunidade Europea.

Anexo I do Tratado constitutivo da Comunidade Europea

Listaxe de productos non incluídos no Anexo I do Tratado constitutivo da Comunidade Europea.

Listaxe de productos non incluídos no Anexo I

NORMATIVA AUTONÓMICA

Convocatoria de subvencións para a execución de proxectos Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, anualidades 2021 e 2022.

RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2021

Convocatoria de subvencións para a execución de proxectos Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2020 e 2021

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2019 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2020 e 2021, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2019

Convocatoria de subvencións para a execución de proxectos Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2018 e 2019

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2017 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2018 e 2019, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2017

Bases de selección de estratexias e de GDR correspondentes ao Leader (PDR Galicia 2014 – 2020)

DOG Núm. 42 Mércores, 2 de marzo de 2016 AGADER. RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2016 pola que se publica o Acordo do 10 de febreiro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento local, para a selección e recoñecemento dos grupos de desenvolvemento rural como entidades colaboradoras na xestión da medida Leader de Galicia e para a concesión da axuda preparatoria, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convoca o correspondente proceso de selección.

DOG Núm. 42 Mércores, 2 de marzo de 2016 AGADER

DOG Núm. 20 Luns, 30 de xaneiro de 2017

AGADER. RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2016 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2017 e 2018, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

AGADER. RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2016

DOG Núm. 15 Luns, 23 de xaneiro de 2017

AGADER.RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2017 pola que se publican os convenios de colaboración asinados no terceiro cuadrimestre de 2016.AGADER.RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2017 pola que se publican os convenios de colaboración asinados no terceiro cuadrimestre de 2016.

AGADER.RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2017

Acordo do Consello de Dirección da Agader do 16 de novembro de 2016

Acordo do Consello de Dirección da Agader do 16 de novembro de 2016 polo que se resolve a convocatoria sobre a selección de estratexias de desenvolvemento local e de grupos de desenvolvemento rural como entidades colaboradoras na xestión da medida Leader de Galicia, así como sobre a concesión da axuda preparatoria, cofinanciada co Fondo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR de Galicia 2014-202

Acordo do Consello de Dirección

Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG)

Lei 9/2007, do 13 de xuño

Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (RLSG)

Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro

NORMATIVA ESTATAL

Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Lei 38/2003, do 17 de novembro

Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Real decreto 887/2006, do 21 de xullo

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

Lei 39/2015, de 1 de outubro

Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

Real Decreto Lexislativo 3/2011

NORMATIVA COMUNITARIA

PDR de Galicia, a probado pola Decisión de Execución da Comisión Europea, do 18 de novembro de 2015.

PDR de Galicia

Regulamento (UE) nº 1303/2013

Regulamento (UE) nº 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao FEDER, FSE, ao Fondo de Cohesión, ao FEADER e ao FEMP, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao FEDER, FSE, ao Fondo de Cohesión e ao FEMP.

PDR de Galicia

Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello

Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello.

Regulamento (UE) nº 1305/2013

Regulamento (UE) nº 1306/2013

Regulamento (UE) nº 1306/2013, do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013, sobre o financiamento, xestión e seguimento da Política Agrícola Común

Regulamento (UE) nº 1306/2013

Regulamento (UE) nº 1407/2013

Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis.

Regulamento (UE) nº 1407/2013

Regulamento (UE) nº 807/2014

Regulamento (UE) nº 807/2014, da Comisión, do 11 de marzo, que completa o Regulamento (UE) nº 1305/2013.

Regulamento (UE) nº 807/2014

Regulamento de execución (UE) nº 808/2014

Regulamento de execución (UE) nº 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo, modificado polo Regulamento de execución (UE) 669/2016, da Comisión ; polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1305/2013.

Regulamento de execución (UE) nº 808/2014

Regulamento (UE) nº 809/2014

Regulamento (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) n.º 1306/2013, do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade.

Regulamento (UE) nº 809/2014

Regulamento delegado (UE) nº 640/2014

Regulamento delegado (UE) nº 640/2014, do 11 de marzo, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 1306/2013, do Parlamento Europeo e do Consello.

Regulamento delegado (UE) nº 640/2014

Eventos -Calendario

Lun Mar Mer Xov Ven Sab Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ningún evento vindeiro!