Grazas a todas as persoas participantes nas actividades divulgativas da “Ruta dos viños oceánicos” da IXP Ribeiras do Morrazo. Os catro eventos temáticos, foron dedicados á gastronomía, viticultura e castes, ás rutas enoculturais e á Historia, Patrimonio e cultura do viño. Por eles pasaron persoas de diferentes ámbitos relacionados coa cultura do viño o ámbito da gastronomía, periodismo, enoloxía, bioloxía, economía, historia, antropoloxía etc. Dende finais de outubro ata finais de novembro, o numeroso público asistente puido desfrutar de faladoiros temáticos, da música de raíz, relacionada co tema do coloquio e interpretada por Xabier Blanco e das catas comentadas por Txema Ureta para probar e coñecer mellor os viños de Ribeiras do Morrazo.

Lembremos que A “Ruta dos Viños Oceánicos” é un itinerario enoturístico e cultural da IXP Ribeiras do Morrazo, que ten como fío condutor a cultura do viño na Península do Morrazo e nas marxes atlánticas de Pontevedra, Redondela e Poio.

Exposición da Ruta dos viños oceánicos

Logo das xornadas divulgativas, a exposición da ruta da IXP ribeiras do Morrazo, continuará aberta na sede do GDR. Ademais poderase ver a Bitácora audiovisual da “RUTA DOS VIÑOS OCEÁNICOS”. Trátase de 14 pezas audiovisuais para darlle voz aos legatarios do patrimonio, aos viticultores e a todos aqueles que posúen coñecementos, experiencias e vivenciais vencelladas á cultura do viño nas súas múltiples dimensións humanas, históricas, artísticas e culturais.

A Exposición e a Bitácora da “Ruta dos Viños Oceánicos” pódense visitar e ver na sede do GDR Pontevedra Morrazo, en Os Campos, 19 de Pontevedra de luns a venres en horario de mañá e as tardes do martes e xoves

Publicado en novas

A empresa FRUTODS, solucións conceptuais e innovación, ven de recibir o premio de AGADER ao desenvovemento rural 2023 na Categoria de de innovación tecnolóxica

Situado no lugar de Pedreira no municipio de Soutomaior, este proxecto contou con 108.944,39 € de axuda Leader xestionada a través do GDR Pontevedra-Morrazo para a ampliación e modernización das súas instalacións, cun investimento de 262.516,60 €, para albergar a oficina técnica, un laboratorio de I+D+I, un obradoiro e equipamento específico, impresoras 3D etc.

Publicado en novas

Coincidindo co día mundial do enoturismo, o GDR publicou un vídeo divulgativo da bitácora audiovisual da “RUTA DOS VIÑOS OCEÁNICOS” na IXP Ribeiras do Morrazo. Trátase de 14 pezas audiovisuais para darlle voz aos legatarios do patrimonio, aos viticultores e a todos aqueles que posúen coñecementos, experiencias e vivenciais vencelladas á cultura do viño nas súas múltiples dimensións humanas, históricas, artísticas e culturais.Preme a ligazón para acceder ao vídeo divulgativo: https://youtu.be/JJdwTFgSXMw

A “Ruta dos viños oceánicos” que o GDR esta a desenvolver, é un itinerario enoturístico e cultural que percorre os atractivos turísticos dos concellos da IXP Ribeiras do Morrazo (Bueu, Cangas, Moaña, Marín, Vilaboa, Pontevedra, Poio e Redondela) tendo a cultura do viño fío condutor.

A bitácora ten como principais obxectivos:

 • Visibilización e divulgación dos bens patrimoniais (materiais e inmateriais) que rodean a viticultura nas terras da IXP Ribeiras do Morrazo como unha forma de atraer e mellorar o turismo cultural cara á esta IXP.
 • Enriquecer e promocionar a Ruta dos Viños Oceánicos con novas alternativas que teñan en conta outros contidos culturais, patrimoniais e históricos como elementos diferenciadores.

A Bitácora, pódese ver na Exposición da “RUTA DOS VIÑOS OCEÁNICOS” na planta baixa da sede do GDR, en Os Campos, 19 de Pontevedra.

Publicado en novas

O Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo ven de aprobar este venres os proxectos da convocatoria 2023/24 da medida LEADER do PDR de Galicia 2014-2020. De entre as solicitudes presentadas ata 31 de xaneiro de 2023, aprobáronse 11 proxectos que se subvencionarán na anualidade 2023/24 (submedida 19.2), ordenados en función da puntuación acadada do baremo e ata o límite máximo do crédito dispoñible para cada tipoloxía, así como unha lista de agarda formada por aqueles proxectos que contando cos informes favorables, non dispoñen de crédito na anualidade.

O investimento total comprometido nos diferentes proxectos subvencionados ascende a 1.838.837,33 euros, e contribuirán a creación e consolidación de 46,58 empregos (UTAS) dos cales 7,75 empregos serán de nova creación e 38,83 de consolidación. A proposta de axuda pública total concedida de 583.580,06 euros será cofinanciada con fondos do FEADER (75%), AGADER (22,5%) e do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (2,5%).

Publicado en novas

Este xoves, no Pazo da Cultura de Pontevedra, o GDR Pontevedra Morrazo celebrou Xunta directiva e Asemblea xeral, nas que se aprobou, entre outros asuntos a Estratexia de desenvolvemento participativo (EDLP) 2023_27 que orientará os fondos europeos do Programa LEADER dos vindeiros anos no territorio.

A estratexia coordina e integra todos os elementos, todas as accións e actuacións sobre o territorio dirixíndoas a conseguir o obxectivo xeral de promover o emprego, o crecemento, a igualdade de xénero, a inclusión social e o desenvolvemento local.

Para isto o Plan de acción contempla pequenos investimentos destinados á diversificación das actividades non agrícolas no rural reforzando o sector agrario e forestal e mellorando a competitividade das zonas rurais e fomentando ao mesmo tempo un modelo produtivo inclusivo e diversificado, que tende cara a dixitalización, a transición ecolóxica e a sostibilidade

No que se refire ao conxunto da economía rural, para mellorar a calidade de vida e benestar social da poboación rural, o Plan prioriza os investimentos destinados á prestación de servizos básicos que axuden a manter as persoas no rural, creando emprego e reducindo o risco de pobreza.

Ademais dase prioridade aos proxectos vinculados aos diferentes instrumentos establecidos na Lei de recuperación dá terra agraria de Galicia, tanto a aqueles orientados ao aproveitamento agrícola, gandeiro ou forestal da terra, como a aqueles destinados a mellorar a calidade de vida da poboación rural.

No Plan de acción tamén se incorpora unha nova forma para fomentar o emprego no rural; o Bono activa rural. Trátase dunha axuda a tanto global destinada á creación e posta en marcha de actividades non agrícolas en zonas rurais. A axuda non se vinculará á xustificación de ningún gasto ou investimento, senón ao mantemento da actividade e ao cumprimento dun plan empresarial que deberá demostrar a súa viabilidade técnica e económica, apoiándose nas condicións de mercado.

No plan de formación afondase na viticultura sustentable proporcionando coñecementos e habilidades para implantar prácticas sostibles na produción de viño e contribuír ao desenvolvemento dun sector máis responsable e respectuoso co medio ambiente, e na Silvicultura sustentable, para implantar prácticas forestais sostibles, centrándose en cultivos alternativos á madeira, como as oliveiras e as castañas, e aproveitando as oportunidades dos mercados de carbono.

No plan de cooperación, contémplase 4 proxectos, en colaboración cos GDR de Galicia, que teñen como finalidade:

 • Realizar unha aposta pola produción agrogandeira de carácter artesanal e de calidade diferenciada, aproveitando os selos existentes a tal efecto, e potenciando a colaboración entre diferentes sectores e territorios.
 • Valorizar dunha maneira cooperativa os servizos ecosistémicos que prestan as comunidades de montes, incluidos os dereitos de carbono, apostando por un modelo de xestión forestal sostible e circular.
 • Apostar polo desenvolvemento do enoturismo ligado ás IXP vitícolas de Galicia, para promocionar os viños das IXP, ao tempo que se xera maior valor engadido para as explotacións e se contribúe a dinamizar a economía local, poñendo tamén en valor os recursos e o patrimonio local.
 • Apostar pola dixitalización do tecido económico local, promovendo un maior acceso á dixitalización e novas tecnoloxías por parte de pequenas empresas, co obxectivo de gañar maior competitividade no acceso aos mercados.

Finalmente, a estratexia tamén contempla actuacións propias do GDR no ámbito da animación e dinamización territorial, como o desenvolvemento da “Ruta dos viños oceánicos” da IXP Ribeiras do Morrazo, o proxecto "Memoria sonora" de activación da memoria a través da música de Raíz nos centros de día subvencionados polo GDR, ou a campaña de sensibilización ambiental para preservar a paisaxe, así como mesas redondas, xornadas , seminarios etc. para poñer en valor poñer en valor e potenciar a Estratexia e contribuír ao desenvolvemento do territorio e a reforzar a gobernanza das súas entidades.

Publicado en novas

A Xunta Directiva e Asemblea do GDR celebrada onte no Pazo da Cultura de Pontevedra acordaron, entre outros asuntos, a presentación da candidatura do GDR Pontevedra Morrazo como entidade colaboradora da Xunta de Galicia para a xestión da medida LEADER de Galicia 2023_27.

Os traballos preparatorios iniciáronse o pasado 2 de xuño, data na que se publicaron as bases reguladoras para a selección de organizacións candidatas a converterse en entidades colaboradoras na medida Leader de Galicia para o período 2023-2027, para a concesión de axudas orientadas á adquisición de capacidades e para accións preparatorias en apoio do deseño das futuras estratexias de desenvolvemento local participativo para o período de programación 2023-2027, cofinanciadas polo fondo Feader, e para a aprobación de estratexias de desenvolvemento local, así como a correspondente convocatoria, para as anualidades 2022 e 2023.

Na Asemblea xeral aprobouse a modificación dos estatutos necesaria para cumprir as condicións de admisibilidade do novo período, destacando a importancia da participación activa dos socios e outras entidades do territorio nas actuacións preparatorias.

Ademais deuse conta da campaña de “portas abertas” que o GDR está a desenvolver para darse a coñecer e promover a participación das diferentes asociacións de mulleres, mozos, entidades de acción social, relacionadas coa protección e/ou mellora do ambiente, sector agrario, cultural, asociacións de empresarios e profesionais, etc. do territorio.

Tamén se destacou na reunión, a importancia  da participación pública dentro do proceso participativo para elaborar a nova estratexia do territorio, xa que para optar a converterse en entidade colaboradora da medida LEADER de Galicia para o período 2023_2027, o GDR deberá desenvolver entre outras as seguinte actuacións:

 • Elaboración dunha análise e diagnóstico do contexto territorial, socioeconómico e normativo, para o que se desenvolverán eventos, consultas, reunións, e outros procesos de participación activa tanto cos grupos de interese da entidade ou institucións doutros territorios cuxa utilidade sexa manifesta para a correcta configuración das accións preparatorias.
 • Elaboración dunha análise exhaustiva da evolución dos programas europeos de desenvolvemento rural nos períodos de programación anteriores, para identificar éxitos e propostas de mellora que permita propoñer estratexias e procedementos innovadores, adaptados á nova realidade do territorio e ao marco normativo vixente.
 • Deseño de liñas estratéxicas e propostas de actuación para incluír na futura estratexia, coherentes coas características, necesidades e potencialidades do territorio afectado.
 • Análise do novo marco normativo e institucional, e impacto previsible na futura estratexia, centrado no ámbito territorial correspondente.
 • Análise da situación actual de uso e xestión do territorio correspondente, centrado nas posibilidades de recuperación da terra agraria.
 • Análise das posibilidades de cooperación con outros territorios.
 • Propostas de coordinación coas restantes propostas de estratexias de desenvolvemento local de Galicia.
 • Plans de animación, que incluirá o desenvolvemento de accións para involucrar os actores locais para deseñar as liñas estratéxicas: actividades de formación e de animación; asesoramento; fomento da participación en proxectos piloto e, en xeral, fomento das capacidades dos actores locais de xestión dos proxectos.
 • Análise e proposta de proxectos piloto en prol do desenvolvemento rural, que poidan servir de exemplo replicable dentro do territorio da entidade seleccionada, ou mesmo en toda a Comunidade Autónoma.
 • Plan de acción.
 • Normas para a xestión da estratexia de desenvolvemento local, Plan de seguimento e Plan financeiro do gasto público previsto.
Publicado en novas

O Diario Oficial de Galicia (DOG) ven de publicar a  NOVA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS 2020/21 para a execución de proxectos da medida Leader do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. Trátase das achegas ás que pode optar calquera persoa ou entidade a través dos Grupos de Desenvolvemento Rural do territorio galego para desenvolver proxectos que dinamicen as súas contornas, ben sexan de carácter produtivo ou non.

Nesta ocasión, CONCORRERÁN A ESTA CONVOCATORIA AQUELAS SOLICITUDES PRESENTADAS ATA O 31 DE XANEIRO DE 2020. As solicitudes de axuda para proxectos dos concellos das comarcas de Pontevedra e O Morrazo, dirixiranse ao GDR  Pontevedra Morrazo e presentaranse a través da Sede Eléctronica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), no formulario e coa documentación prevista nas bases reguladoras desta convocatoria.

Serán subvencionables proxectos de natureza produtiva que supoñan a realización dunha actividade económica con fins lucrativos e tamén proxectos de natureza non produtiva, consistentes na realización dunha actividade que sexa de interese público ou colectivo. A concesión das axudas tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.  

Publicado en novas

Este martes tivo lugar na sede do Consello Regulador da D.O. Rías Baixas (Praza Mugartegui, 10, Pontevedra) a realización da diagnose da zona correspondente a D.O. Rías Baixas co obxectivo de elaborar de xeito participativo a Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia. Logo da recepción dos asistentes e a presentación do encontro a cargo do equipo responsable da redacción da Estratexia comezaron as dinámicas de participación analizando as principais debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades para o sector vitivinícola galego pechando o encontro coa elaboración das correspondentes conclusións, consensos e retos territorias e sectorias.

 

Publicado en novas