O pasado venres tivo lugar a constitución da Comisión de Seguimento do convenio de colaboración entre a Agader e o Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo segundo ao previsto na cláusula 23ª do convenio de colaboración para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local conforme á medida Leader do PDR de Galicia 2014-20. Na citada Comisión actuaron como representantes de Agader o subdirector de Relacións cos GDR, Moisés Blanco Paradelo e o xefe de área de Seguimento e Control de Programas, José Sanlés, e como representante do GDR actuou o xerente, José María Tobío. Entre outros asuntos, tratouse o Convenio de Colaboración asinado entre AGADER e o GDR, a xestión das convocatorias de axudas Leader e a Estratexia de Desenvolvemento Local.
A directora da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé Riveira, o Subdirector de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural, Moisés Blanco Paradelo e o Subdirector de Planificación e Dinamización do Medio Rural, Alfredo Fernández Ríos visitaron xunto con representantes do concello de Bueu e o xerente do GDR Pontevedra-Morrazo o proxecto de ampliación dun Centro psicopedagóxico en Bueu subvencionado a través do Leader. Este proxecto, que moveu un orzamento de 47.931,41 € e contou cunha axuda de 16.536,34 € xestionada a través do GDR Pontevedra-Morrazo, permitiu levar a cabo o acondicionamento e equipamento do local, ademais do deseño dunha páxina web. Estas novas instalacións facilitan a prestación de máis servizos dentro dos campos da psicoloxía infanto-xuvenil, de adultos, logopedia e reforzo socioeduativo, contando a promotora coa colaboración de logopedas, psicólogos e graduadas en maxisterio con mención en audición e linguaxe e pedagoxía terapéutica para ofrecer un servizo multidisciplinar a poboación da zona.
O GDR participou na xornada de Micotoxinas e sanidade vexetal no sector vitivinícola de Galicia, enmarcada dentro do proxecto Agritox, que tivo lugar no Salón de Actos do Edificio Administrativo da Deputación de Pontevedra. Este proxecto de colaboración financiado por INTERREG Espazo Atlántico para a investigación na área das micotoxinas en alimentos e pensos ten como obxectivo proporcionar información e solucións técnicas ás industrias alimentarias e de pensos da Área Atlántica para evitar a contaminación por micotoxinas.

FORMULARIOS

Fase de Solicitud

Para poder guardar los datos escritos en los formularios deberán ser cubiertos y guardados a través de la sede electrónica (https://sede.xunta.gal).

Anexo II. Solicitud

Anexo III. Resumen del proyecto – Plan de empresa

Anexo IV. Resumen del proyecto – Plan de gestión

Anexo V

Anexo VI-A. Relación de ofertas elegidas

Anexo VI-B. Declaración sobre las ofertas elegidas

FASE DE JUSTIFICACIÓN

Anexo XI. Solicitud de pagamento

Anexo XII. Relación de equipos subvencionados

Anexo XIII. Declaración de otras ayudas

Anexo XIV. Modelo de justificación de empleo

Modelo de relación de gastos justificados

Modelo de presentación de documentación justificativa de las inversiones

Modelos publicidad (tamaño mínimo A3)

OUTROS

Anexo VII. Solicitud de anticipo

Anexo VIII. Desistencia

Anexo IX. Renuncia

Anexo X. modificación

Listado verificación promotores públicos

Modelo aval bancario período 2014-2020

Modelo aval ayuntamientos período 2014-2020

Modelo ficha proyectos para creación de nuevas plazas de alojamiento

MODELOS COMPROMISOS BAREMOS GDR

PROXECTOS PRODUCTIVOS

Declaración compromiso utilización proveedores locales

Declaración compromisos creación de empleo

Declaración compromiso medioambiental del provecto

Declaración compromiso Responsabilidad Social Corporativa

PROXECTOS NON PRODUTIVOS

Declaración compromiso medioambiental del proyecto

Declaración compromiso Responsabilidad Social Corporativa

Declaración compromiso empleo nuevas tecnologías

BASES REGULADORAS

Modificación Bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

DOG Núm. 53 Xoves, 18 de marzo de 2021. AGADER. RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2021 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección, do 10 de marzo de 2021, polo que se modifica o Acordo do 13 de decembro de 2019 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014‑2020 (PDR) (código de procedemento MR701D).

DOG Núm. 53. Xoves, 18 de marzo de 2021

Novas Bases reguladoras das axudas ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4)

DOG Núm. 246 Venres, 27 de decembro de 2019. AGADER. RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019 pola que se publica o Acordo do 13 de decembro de 2019 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas con Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR) (código de procedemento MR701D).

DOG Núm. 246 Venres, 27 de decembro de 2019

Bases reguladoras das axudas ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4)

DOG Núm. 12 Mércores, 18 de xaneiro de 2017. AGADER. RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).

DOG Núm. 12 Mércores, 18 de xaneiro de 2017

Bases reguladoras das axudas ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4)

DOG Núm. 82 Venres, 28 de abril de 2017 AGADER. CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).

DOG Núm. 82 Venres, 28 de abril de 2017

CONVENIOS CON AGADER

Convenio de colaboración entre AGADER e o GDR Pontevedra-Morrazo

Convenio de colaboración entre AGADER e o GDR Pontevedra-Morrazo, para a aplicación dunha EDLP na medida Leader de Galicia, cofinanciado co FEADER no marco do PDR de Galicia 2014-2020; que o Consello da Xunta autorizou o 5 de agosto de 2016 e que foron asinados o 13 de decembro de 2016

Convenio de colaboración entre AGADER e o GDR Pontevedra-Morrazo

Addenda Convenio AGADER - GDR 15

Convenio entre a Axencia de Turismo de Galicia e Agader no marco do PDR 2014-2020

Convenio entre a Axencia de Turismo de Galicia e Agader

Modelo ficha proxectos para creación de novas prazas de aloxamento

INSTRUCIÓNS AGADER

Instrución Nº2/2021. Traballo en rede e indemnizacións por razón de servizo-axudas de custo (submedida 19.4).

Instrución Nº2/2021

Instrución Nº1/2021, aplicación da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, aos GDRs pola súa condición de poderes adxudicadores que non teñen a condición de administración pública (PANAP).

Instrución Nº1/2021

Instrución Nº1/2020, pola que se modifica a instrución nº 1/2019 sobre consolidación e creación de emprego

Instrución Nº1/2020

Instrución Nº1/2019 sobre a creación e a consolidación de emprego ao abeiro da submedida 19.2 do PDR de Galicia 2014-2020

Instrución Nº1/2019

Instrución Nº2/2019 Criterios interpretativos referentes aos investimentos no sector da produción agraria primaria referidos á mellora da eficiencia enerxética e ao emprego de enerxías renovables

Instrución Nº2/2019

Instrución Nº1/2018. Normas sobre tramitación de proxectos de formación promovidos polos GDR coa finalidade de incrementar a empregabilidade da poboación activa do territorio (submedida 19.2).

Instrución Nº1/2018

Instrución Nº2/2018 Gastos en custes correntes e animación (submedida 19.4). Medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020

Instrución Nº2/2018

Instrución nº 1/2017. Normas sobre tramitación de proxectos non produtivos xeradores de ingresos

Instrución nº 1/2017

Instrución nº 2/2017. Investimentos en transformación e comercialización de produtos forestais (ficha de elixibilidade III)

Instrución nº 2/2017

VARIOS

Manual de procedemento. Medida 19 (Leader) do PDR de Galicia 2014-2020

Manual de procedemento

Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo 2014-2020 do Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra-Morrazo.

Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo 2014-2020

Resumo baremo dos proxectos e normas de xestión da EDLP 2014-2020 do GDR Pontevedra – Morrazo (GDR 15).

Resumo baremo dos proxectos e normas de xestión

Mapa Leader Galicia 2014 – 2020.

Mapa Leader Galicia 2014 – 2020

Anexo I do Tratado constitutivo da Comunidade Europea.

Anexo I do Tratado constitutivo da Comunidade Europea

Listaxe de productos non incluídos no Anexo I do Tratado constitutivo da Comunidade Europea.

Listaxe de productos non incluídos no Anexo I

NORMATIVA AUTONÓMICA

Convocatoria de subvencións para a execución de proxectos Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, anualidades 2021 e 2022.

RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2021

Convocatoria de subvencións para a execución de proxectos Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2020 e 2021

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2019 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2020 e 2021, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2019

Convocatoria de subvencións para a execución de proxectos Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2018 e 2019

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2017 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2018 e 2019, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2017

Bases de selección de estratexias e de GDR correspondentes ao Leader (PDR Galicia 2014 – 2020)

DOG Núm. 42 Mércores, 2 de marzo de 2016 AGADER. RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2016 pola que se publica o Acordo do 10 de febreiro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento local, para a selección e recoñecemento dos grupos de desenvolvemento rural como entidades colaboradoras na xestión da medida Leader de Galicia e para a concesión da axuda preparatoria, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convoca o correspondente proceso de selección.

DOG Núm. 42 Mércores, 2 de marzo de 2016 AGADER

DOG Núm. 20 Luns, 30 de xaneiro de 2017

AGADER. RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2016 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2017 e 2018, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

AGADER. RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2016

DOG Núm. 15 Luns, 23 de xaneiro de 2017

AGADER.RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2017 pola que se publican os convenios de colaboración asinados no terceiro cuadrimestre de 2016.AGADER.RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2017 pola que se publican os convenios de colaboración asinados no terceiro cuadrimestre de 2016.

AGADER.RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2017

Acordo do Consello de Dirección da Agader do 16 de novembro de 2016

Acordo do Consello de Dirección da Agader do 16 de novembro de 2016 polo que se resolve a convocatoria sobre a selección de estratexias de desenvolvemento local e de grupos de desenvolvemento rural como entidades colaboradoras na xestión da medida Leader de Galicia, así como sobre a concesión da axuda preparatoria, cofinanciada co Fondo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR de Galicia 2014-202

Acordo do Consello de Dirección

Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG)

Lei 9/2007, do 13 de xuño

Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (RLSG)

Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro

NORMATIVA ESTATAL

Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Lei 38/2003, do 17 de novembro

Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Real decreto 887/2006, do 21 de xullo

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

Lei 39/2015, de 1 de outubro

Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

Real Decreto Lexislativo 3/2011

NORMATIVA COMUNITARIA

PDR de Galicia, a probado pola Decisión de Execución da Comisión Europea, do 18 de novembro de 2015.

PDR de Galicia

Regulamento (UE) nº 1303/2013

Regulamento (UE) nº 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao FEDER, FSE, ao Fondo de Cohesión, ao FEADER e ao FEMP, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao FEDER, FSE, ao Fondo de Cohesión e ao FEMP.

PDR de Galicia

Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello

Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello.

Regulamento (UE) nº 1305/2013

Regulamento (UE) nº 1306/2013

Regulamento (UE) nº 1306/2013, do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013, sobre o financiamento, xestión e seguimento da Política Agrícola Común

Regulamento (UE) nº 1306/2013

Regulamento (UE) nº 1407/2013

Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis.

Regulamento (UE) nº 1407/2013

Regulamento (UE) nº 807/2014

Regulamento (UE) nº 807/2014, da Comisión, do 11 de marzo, que completa o Regulamento (UE) nº 1305/2013.

Regulamento (UE) nº 807/2014

Regulamento de execución (UE) nº 808/2014

Regulamento de execución (UE) nº 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo, modificado polo Regulamento de execución (UE) 669/2016, da Comisión ; polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1305/2013.

Regulamento de execución (UE) nº 808/2014

Regulamento (UE) nº 809/2014

Regulamento (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) n.º 1306/2013, do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade.

Regulamento (UE) nº 809/2014

Regulamento delegado (UE) nº 640/2014

Regulamento delegado (UE) nº 640/2014, do 11 de marzo, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 1306/2013, do Parlamento Europeo e do Consello.

Regulamento delegado (UE) nº 640/2014

O Diario Oficial de Galicia (DOG) ven de publicar a Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, que ten como finalidade a recuperación das terras agrarias de Galicia para uso agrícola, gandeiro e forestal. A lei recolle o marco xeral para a xestión da terra agroforestal, a súa ordenación de usos e o fomento da súa recuperación. O fin que se persegue é poñer a producir as terras arestora abandonadas e infrautilizadas e aportarlle base territorial suficiente a aquelas explotacións existentes que a precisan. Ademais, a lei promove a continuidade das explotacións e a boa xestión das terras que as conforman. Todo isto fará posible anticiparse aos lumes forestais, traballar pola recuperación demográfica e polo asentamento no rural e mellorar a calidade de vida da poboación. Por outra banda, esta normativa ordenará o uso das terras de carácter agroforestal. Realizarase a través da posta en marcha dun Mapa de usos agroforestais, que reflectirá o emprego das terras agroforestais e servirá de base para planificar as actuacións das administracións públicas na materia. En relación coa identificación e coa ordenación de usos, tamén prevé a creación dun Catálogo de solos agropecuarios e forestais, que tratará de facer unha planificación integral contemplando os usos agrícolas, gandeiros e forestais.
O Diario Oficial de Galicia (DOG) ven de publicar a CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS 2021/22 para a execución de proxectos da medida Leader do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. Trátase das achegas ás que pode optar calquera persoa ou entidade a través dos Grupos de Desenvolvemento Rural do territorio galego para desenvolver proxectos que dinamicen as súas contornas, ben sexan de carácter produtivo ou non. Nesta ocasión, establécese o prazo dun mes para a admisión de solicitudes de axuda, contado desde o día seguinte ao da publicación no DOG desta convocatoria.. As solicitudes de axuda para proxectos dos concellos das comarcas de Pontevedra e O Morrazo, dirixiranse ao GDR Pontevedra Morrazo e presentaranse a través da Sede Eléctronica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), no formulario e coa documentación prevista nas bases reguladoras desta convocatoria. Serán subvencionables proxectos de natureza produtiva que supoñan a realización dunha actividade económica con fins lucrativos e tamén proxectos de natureza non produtiva, consistentes na realización dunha actividade que sexa de interese público ou colectivo. A concesión das axudas tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.
O GDR Pontevedra - Morrazo ven de participar na Mesa de Turismo da provincia de Pontevedra celebrada o 26 de abril de forma telemática e na que se renovaron os integrantes da mesma e se validou o Plan Estratéxico Provincial de Turismo 2021-2023, iniciativa promovida pola Deputación de Pontevedra co obxectivo de definir a estratexia a seguir para consolidar ás Rías Baixas como un territorio turístico intelixente aliñado coa Norma UNE178501 e coa Axenda 2030 das Nacións Unidas, así como para establecer un sistema de medición que sirva para orientar a acción do servizo de Turismo da Deputación de Pontevedra. O Plan Estratéxico ten unha estimación orzamentaria de 16 millóns de euros cara ao período 2021-2023 así como a incorporación de fondos europeos que permitirán mobilizar ata 20 millóns de euros no desenvolvemento do conxunto das accións. En total recóllense 46 plans de actuacións con 269 accións operativas con elementos moi identificativos da nosa provincia como son os festivais de música, os castelos, o enoturismo, a gastronomía, a ruta da camelia, a ornitoloxía, os Camiños de Santiago, e outros fundamentais para a competitividade como o SICTED, os workshops e feiras promocionais, o programa SMARTPEME, a rede de oficinas de turismo, os programas de fondos europeos, así como accións de comunicación e promoción como o Programa de sensibilización ao sector sobre sustentabilidade, o Programa de sensibilización ao sector sobre a igualdade de xénero e empoderamento das mulleres ou o Programa de sensibilización sobre accesibilidade turística.

As empresas do sector agrogandeiro, agroalimentario e forestal poderán optar coas súas propostas aos fondos Next generation para proxectos tractores do sector primario e agroalimentario galego. A información sobre esta manifestación de interese está dispoñible en: https://mediorural.xunta.gal/gl/recursos/manifestacion-interese-proxectos-autonomicos

A Consellería do Medio Rural ven de publicar no DOG. Nº60 do 30 de marzo de 2021 as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia e a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento MR446A). O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal. Segundo o estipulado nas bases poderán ser beneficiarios destas axudas as persoas viticultoras e futuros viticultores cuxos viñedos se destinen á produción de uva para vinificación. Enlace ás bases reguladoras e á convocatoria: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210330/AnuncioG0426-250321-2_gl.html