Proxecto de creación dunha lavanderia autoservizo en Ponte Caldelas, ubicada na rúa Puente 1-baixo local 6 cunha superficie de 81.91 m2 . Os servizos ofertados contemplan o autolavado e autosecado baixo a utilización de produtos biodegradables a prezos básicos, especializado no lavado húmido e cun amplo horario de apertura á cidadanía.

Proxecto de creación dunha fábrica de mobles de madeira para o fogar, especializada no deseño e produción de unidades para o amoblamento de salas de estar, dormitorios, etc. ubicada na parcela 21-Polígono Industrial “A Facha” en Campo Lameiro.

As liñas estratéxicas para acadar tal fin son as seguintes:

1) Dispor dun centro fabril de 1.407,61 m2 eficiente e con capacidade suficiente para acadar os obxectivos de facturación e custes. Contará con maquinaria punteira e a planta estará optimizada a nivel loxístico para as fases do proceso produtivo: deseño e fabricación de prototipos, fabricación en serie, almacenaxe e comercialización.

2) Deseño e materiais adaptados ós tempos, orientado a un público xuvenil.

3) Calidade nos acabados, especialmente de verniz e pintura.

4) Desenvolvemento estratéxico da Responsabilidade Social Empresarial.

Proxecto de ampliación e modernización dun estudo de deseño de produto e industrial no lugar de Pedreira no municipio de Soutomaior. As novas instalacións albergarán unha oficina técnica e novas áreas como un laboratorio de I+D+I e un amplo espazo de obradoiro de 81.2m2, que xunto coas impresoras 3D e equipamento específico, lles permitirá: a produción de pezas a través da tecnoloxía 3D para o prototipado dos produtos, a montaxe dos prototipos deseñados, a realización das probas “in situ” e almacenaxe, mellorando a produtividade, e acadando unha maior eficiencia e calidade no proceso produtivo.

A empresa naceu como IEBT (iniciativa empresarial de base tecnolóxica) e conta con máis de 10 anos de experiencia como estudo orientado a servizos integrais en proxectos de innovación para sectores tan diversos como: mobiliario urbano, industria naval, electrodomésticos, moble e auxiliares, xoiaría, medioambiente, etc.

Proxecto de carácter non produtivo promovido pola CMVMC de A Portela en Barro coa finalidade de ampliar os espazos e os equipamentos deportivo-saudables da parroquia dotándoa de infraestructuras de uso recreativo de libre acceso, mediante varias actuacións complementarias:

- Creación de 2 espazos biosaudables: un no lugar de San Amaro, onde tamén existe unha pequeña área de lecer con mesas e fonte ó aire libre; e outro en A Estación da Portela a carón dun parque infantil existente na propia parcela que conta con muro perimetral. Cada parque saudable constará dun circuito completo de 6 aparellos de entrenamento, ademais de sinalización cun cartel sobre usos e beneficios físicos.

- Acondicionamento dunha parcela próxima á praza da igrexa de San Mamede no lugar de A Cancela para crear un parque infantil que contará con 3 torres, 2 tobogáns e 1 columpio dobre, ademais dun cartel coas recomendacións e precaucións de uso.

Proxecto de creación dunha escola hípica na parroquia de Tourón, que ofertará ademais de clases de equitación (iniciación e perfeccionamento), servizos de pupilaxe (estadía/estabulación de cabalos), campamentos hípicos e visitas escolares, clinics de salto e organización de campionatos, e paseos a cabalo para grupos.

A súa ubicación e climatoloxía específica mellora as condicións de vida dos equinos e a posibilidade de combinar a alimentación dos cabalos con heno/forraxe coa forma natural do campo nesa zona. Ademais a súa situación estratéxica, próxima a importantes núcleos urbanos, permitirá actuar sobre un amplo mercado de clientes potenciais.

Proxecto de ampliación dunha empresa de ámbito nacional adicada principalmente ao montaxe de paneis fotovoltaicos para autoconsumo industrial, ademais de prestar servizos de asesoría integral e auditoría de eficiencia enerxética e soporte para proxectos de enerxía eólica,etc que ubicará a súa nave industrial na parcela 374 do Polígono Industrial de Barro-Meis.

As novas instalacións lle permitirán unificar nun só centro de traballo as actividades do proceso produtivo completo: tarefas de cálculo, xestión, tramitación, elaboración e montaxe dos paneis fotovoltaicos, control de calidade, almacenaxe e distribución.

Trátase de realizar un programa formativo, baixo a metodoloxía de formación-acción, que teña unha dobre finalidade:

 • Dinamizar socialmente ao sector vitivinícola para reforzalo e empoderalo como alternativa emerxente de emprego e/ou emprendemento.
 • Capacitar e cualificar a emprendedores e poboación activa en xeral, para afrontar os requirimentos técnicos, económicos e sociais que vai a supoñer a posta en marchada IXP, e o desenvolvemento da actividade.

Polo tanto, os principais obxectivos xerais do programa formativo centraranse en:

 • Reforzar a participación do sector e activación do capital social (axentes locais privados e públicos e entidades sociais): implicación dos axentes no proxecto, elaboración dunha reflexión diagnóstica conxunta, e definición concertada de horizontes estratéxicos cara a un mellor desenvolvemento do sector; abordando unha análise conxunta das oportunidades presentes.
 • Xeración dun consenso estratéxico entre os axentes sectoriais que respalde o crecemento ordenado do sector vitivitícola, a xestión do sector e fomente dinámicas de potenciación e sucesión nas explotacións, así como de creación de novas oportunidades para o emprego.
 • Introducir criterios técnicos e aprendizaxes que implican a entrada no marco regulador da IXP, abordando a formación en aspectos de índole técnica, experimental, ou de recoñecemento das potencialidades para a comercialización da produción, a diferentes escalas.

A proposta de contidos didácticos para cada unhas das accións formativas a desenvolver durante o periodo contemplado son:

 1. Planeamento estratéxico para o desenvolvemento da IXP, 5 cursos formativos (20 h):

  Tentarase fornecer ó sector cun modelo de traballo que lles permita realizar unha autodiagnose da súa situación actual, co obxectivo de definir as súas prioridades estratéxicas, baseándose nun modelo formativo participativo. Deste xeito irase conformando un grupo dinamizador que coordinará a posta en marcha do proxecto, definindo os seus obxectivos estratéxicos e medidas de acción a desenvolver. Traballarase a dimensión económica e produtiva dende o punto de vista vitícola, pero tamén as potencialidades para a xeración de actividades vinculadas ó mundo do viño e da viña.

 1. Dimensión social e organización da IXP Ribeiras do Morrazo, 5 cursos formativos (22 h):

  Abordará unha proposta para organizar e reforzar o traballo en grupo dos axentes económicos asociados ás cadeas de valor que artellan a producción vitivinícola, así como aos axentes sociais e institucionais que vertebran o territorio. Esta acción formativa reforzará a dinámica de traballo en grupo, mediante a aplicación de metodoloxías participativas, para aflorar as sinerxías de crear estruturas colaborativas que proporcionen economías de escala,faciliten a organización e xestión,etc.

<olstart="3">

 • Capacitación e profesionalización no ámbito da viticultura, 4 cursos formativos (28 h):

  As actividades formativas buscarán reforzar a formación técnica dos distintos actores que participan no sector. Esta formación estruturarase mediante a realización de accións formativas específicas Teórico-Prácticas do ámbito da viticultura.

O Concello da Lama proxecta a posta en marcha dunha aula de informática e de lectura no rural que permita dar servizo e cobertura nun centro de uso comunitario e público, posibilitando o acceso dos veciños á sociedade da información con conexión de balde a internet como recurso para a alfabetización informática, fomento da lectura, consultas, apoio á formación, desenvolvemento cultural, etc.

Proxecto de carácter non produtivo promovido pola CMVMC de San Martín de Vilaboa coa finalidade de ampliar os espazos e os equipamentos deportivo-saudables da parroquia dotándoa de infraestructuras de uso recreativo de libre acceso, mediante dúas actuacións complementarias:

- Creación dunha área biosaudable no lugar de Paredes que constará dun circuito completo de 7 aparellos de entrenamento, sendo 1 elemento para persoas con mobilidade reducida, ademais de sinalización cun cartel sobre usos e beneficios físicos.

- Creación dunha pista deportiva de fútbol no lugar de Postemirón, xunto a Casa de Cultura e complementando o parque infantil existente na parcela.

O Pazo da Cultura de Pontevedra acolle dende este mércores o primeiro curso do programa formativo Xestión Agroforestal Sustentable 2019 dedicado a horticultura ecolóxica que organiza o GDR Pontevedra Morrazo e que se desenvolverá ao longo do mes de maio e xuño.

Tralo éxito do ano anterior, a nova proposta formativa do GDR que conta con máis de 30 inscritos abordará ao longo das 54 horas lectivas do programa os fundamentos da horticultura e gandería ecolóxica, a xestión sustentable do monte e producións alternativas así como un curso transversal dedicado á comercialización, responsabilidade social e innovación dentro do sector ecolóxico.

Os cursos contemplados do programa formativo, que son totalmente gratuítos para os seus participantes, inclúen visitas temáticas de traballo, e serán impartidos e dirixidos por persoal técnico, con coñecemento específico da materia e experiencia en labores formativas e de traballo en grupo.

Lembremos que esta acción formativa xurde no marco da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020 do GDR Pontevedra Morrazo para desenvolver no territorio reforzando e mellorando as prácticas sostibles dos sectores agrogandeiro e forestal.

O programa ten polo tanto, unha dobre finalidade:

 • Mellorar as prácticas sostibles dos sectores agrogandeiro e forestal para potencialo como alternativa emerxente de emprego e/ou emprendemento.
 • Reforzar e incrementar a profesionalización e capacitación da poboación activa nos ámbitos referidos, contribuíndo a mellorar as prácticas de traballo e impulsar os aproveitamentos.

Para isto, o programa formativo centrarase en:

 • Reforzar o papel das actividades agrarias, gandeiras e forestais, como eixe para a dinamización social e económica do territorio, isto é, a activación do capital social: implicar a iniciativas que xa están en marcha, procurar novos aproveitamentos, ou aproveitamentos alternativos aos actuais, etc.
 • Introducir criterios técnicos e aprendizaxes no conxunto de actividades que leven implícita esa xestión agroforestal sustentable.

Nesta edición de 2019, a proposta de contidos didácticos para cada unhas das accións formativas a desenvolver baixo a metodoloxía de “formación-acción” serán os seguintes:

 1. Horticultura ecolóxica () Abordaranse contidos de:
 • Introdución a xestión dunha explotación hortícola en ecolóxico
 • Requisitos xerais sobre a normativa de agricultura ecolóxica
 • Manexo do solo en cultivos ecolóxicos
 • Deseño do horto ecolóxico.
 • Rego e operación culturais agroecolóxicas para mellorar a eficiencia da auga e a conservación do solo
 • Operacións de cultivo
 • Fertilización
 • Bases para a elaboración de compost
 • Sementeiros: preparación de plantas para o horto.
 • Invernadoiros
 • Asociacións e rotacións de cultivos.
 • Pragas e enfermidades. Tratamento e control.
 1. Sistemas gandeiros ecolóxicos (9h.) Abordaranse contidos de:

Apicultura ecolóxica:

 • A produción apícola dende o punto de vista ecolóxico.
 • A abella e o apicultor. Colmeas.
 • Instalación do apiario. Transhumancia.
 • Os produtos. Extracción.
 • Manipulación de colmeas. Alimentación e multiplicación.
 • Pragas e enfermidades. A Velutina.

Ovino e caprino ecolóxico:

 • Instalacións, maquinaria e equipos na explotación.
 • Alimentación.
 • Manexo de praderías e cultivos forraxeiros
 • Manexo reprodutivo e bases da sanidade.

Porcino ecolóxico:

 • Instalacións, maquinaria e equipos.
 • Alimentación en ecolóxico.
 • Manexo reprodutivo e bases da sanidade en porcino ecolóxico.
 • Cría e cebo en porcino en ecolóxico.
 • Manexo de praderías e cultivos forraxeiros en porcino ecolóxico
 1. Xestión sustentable do monte e producións alternativas (12h.) Abordaranse contidos de:
 • Os sistemas agroforestais
 • Os sistemas agrícolas, forestais e agroforestais e a PAC
 • A xestión forestal: viveiros, silvicultura de coníferas e silvicultura de frondosas (castaño, carballo, nogueira,...)
 • Usos alternativos dos sistemas agroforestais
 • Prevención de sistemas agroforestais

O castiñeiro

 • Edafoloxía, ecoloxía e fisioloxía do castaño
 • A multiplicación do castaño. A poda
 • Fitopatoloxía do castaño. Prácticas culturais

Micoloxía como alternativa produtiva forestal

 • Xeneralidades. Ordenación taxonómica
 • Reprodución
 • Métodos de clasificación
 • Detalle de familias, xéneros e especies
 • Fungos comestibles e as súas parellas tóxicas
 1. Sector ecolóxico-Comercialización, Responsabilidade Social Corporativa e Innovación (6h.) Abordaranse contidos de:
 • Responsabilidade Social Corporativa e Innovación.
 • A importancia de vender: produto / marca / proxecto.
 • Fases da venda (mercado local, feiras,  grupos de consumo,..).
 • Plan de marketing.
 • Comunicar en 360º.
 • Creación e rexistro de marcas.